Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ISO-TECH Kunststoff GmbH:

1. Algemeen
De algemene voorwaarden van ons bedrijf zijn exclusief en zijn alleenniet van toepassing wanneer we uitdrukkelijk hebben ingestemd met andere verkoopvoorwaarden. In alle andere gevallen accepteren wij geen afwijkende voorwaarden. Dit geldt ook als we onvoorwaardelijk leveren aan de wederpartij met kennis van de afwijkende regelgeving.

Onze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op bedrijven volgens artikel § 310 Abs.1 BGB evenals voor alle toekomstige transacties tussen de contractpartijen.

2. Offerte
Onze offerte is niet bindend; contractuele binding vindt eerst plaats met de ontvangst van onze schriftelijke orderbevestiging.

3. Prijzen
Onze prijzen zijn af fabriek exclusief vracht en verpakking. Deze worden afzonderlijk gefactureerd.

Onze prijzen in aanbiedingen en orderbevestigingen zijn nettoprijzen. Prijswijzigingen van welke aard dan ook opgelopen (rechten en belastingen, vracht, enz.) geeft ons het recht om deze door te geven aan de wederpartij, als ze onvoorzienbaar r waren zelfs voor het sluiten van de overeenkomst als gevolg van niet-berekenbare belastingen en toeslagen.

Hetzelfde geldt in het geval van onvoorzienbaarheid van collectief overeengekomen loonsverhogingen en prijsveranderingen door toeleveranciers, die van kracht worden na het sluiten van het contract.

4. Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum,netto zonder aftrek. Als de betaling achterstallig is, hebben wij het recht om vertragingsrente te vragen voor een bedrag van 8% boven de respectievelijke wettelijkerente. Met gepast bewijsmateriaal hebben wij ook het recht om elke verdere schade veroorzaakt door vertraging geldend te maken.

Betalingen kunnen ook worden gedaan door een cheque te overhandigen.. De betalingen worden gedaan op grond van vervulling. Betalingen per wissel zijn niet toegestaan. Als hogere kosten worden gemaakt voor betaling per cheque, moet de wederpartij dit dragen.

Een verrekening met vorderingen van de wederpartij vindt alleen plaats voor zover de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld. Deze zijn gelijk aan onbetwiste en erkende claims. De uitoefening van retentierechten vindt alleen plaats met bestaande tegenvorderingen uit hetzelfde contract..

We hebben het recht om vorderingen tegen de wederpartij te verrekenen, zelfs als onze vordering nog niet betaalbaar is. In dit geval vergoeden we de wederpartij het renteverschil van 5% per jaar. Een andere betaalwijze (contante betaling enerzijds en aanvaarding anderzijds) sluit de mogelijkheid van verrekening niet uit.

Als er gerede twijfel bestaat over de solvabiliteit van de wederpartij, zijn wij gerechtigd om onderpand en / of vooruitbetalingen te vragen voor uitstaande diensten. Dit geldt ook als de wederpartij in verzuim blijft. Verder zijn wij bevoegd om alle vorderingen uit de zakelijke relatie onmiddellijk opeisbaar te maken. Verdere claims blijven ongewijzigd. Als een borg of aanbetaling niet wordt betaald na een herinnering, kunnen we ons terugtrekken uit het contract en / of schadevergoeding eisen wegens niet-nakoming.

5. Levertijd
Levertijden worden bepaald in weken. Om te voldoen aan de levertijd, is het noodzakelijk, maar ook voldoende dat tegen het einde van de leveringsdatum de wederpartij van de verzendgereedheid in kennis is gesteld of het geleverde de fabriek verlaten heeft.

Als tekeningen, modellen, voorbeelden en dergelijke nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling, begint de levertijd met de ontvangst daarvan.

In het geval van onvoorzienbare risico’s en overmacht zoals arbeidsgeschillen, onvoorzienbare tekorten door derden of andere gebeurtenissen die de levering uitstellen, zal de levertijd dienovereenkomstig verschuiven. Als de vertragingen langer dan zes maanden duren, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.. ​​ Een verplichting tot schadevergoeding bestaat in dit geval niet.

Een opschorting van de leveringsverplichting wordt ook overwogen als de wederpartij in gebreke is met een prestatieverplichting uit de bestaande zakelijke relatie.

Als de leverancier bij aflevering in gebreke blijft, heeft de koper het recht om een ​​vertragingsschade vanaf de tweede week op te leggen. Het komt overeen met een vast tarief van 1% van de leveringswaarde. De leverancier zal niet langer hoeven te bewijzen dat schade veroorzaakt door vertraging niet heeft plaatsgevonden of niet in die orde van grootte is opgetreden. Als de koper de leverancier een termijn met een ontbindende voorwaarde oplegt, heeft hij het recht om het contract te ontbinden na het verlopen van de termijn.

Indien de wederpartij de overeengekomen goederen of diensten niet kan aannemen of indien hij andere verplichtingen tot samenwerking schendt, zijn wij gerechtigd om vergoeding van de geleden schade te eisen, inclusief eventuele bijkomende kosten. In dit voorkomende geval van ontvangstweigering ligt het risico bij de koper, mocht het produkt of de dienst zijn waarde verliezen of verslechteren.

6. Omvang van de levering
De leveringsomvang wordt bepaald door onze schriftelijke orderbevestiging. Wij behouden het recht voor, om over- of onderleveringen van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid.

7. Overdracht van risico
Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, wordt levering “af fabriek” overeengekomen. Dit geldt ook in het geval dat het transport door ons wordt gedaan.

8. Eigendomsvoorbehoud
Tot de volledige betaling van lopende en toekomstige vorderingen blijven de geleverde goederen eigendom van de leverancier. Dit geldt ook als een individuele vordering of al onze vorderingen zijn opgenomen in een lopende rekening en het saldo is erkend.

Onder de voorwaarde van een goede zakelijke transactie, heeft de klant het recht om de gereserveerde goederen door te verkopen.

In het geval dat de klant zijn contractuele verplichtingen schendt, kan deze autorisatie worden herroepen. In geval van annulering heeft de leverancier recht op teruggave van vorderingen op de klant. Voor zover een faillissementsaanvraag is ingediend op het vermogen van de klant en in geval van opschorting van betaling door de klant zelf, wordt de herroeping geacht te zijn uitgesproken. De aanspraak op het eigendomsvoorbehoud en de beslaglegging op de geleverde artikelen door ons, worden niet beschouwd als een terugtrekking uit het contract, tenzij dit schriftelijk door ons is vermeld.

Als de wederpartij de goederen doorverkoopt, ongeacht eventuele verdere verwerking, wijst de wederpartij ons alle vorderingen toe die tussen hem en de derde partij ontstaan. Het bedrag van de vordering is afhankelijk van de bruto verkoopprijs. De toewijzing heeft geen invloed op de inning van de vordering van de wederpartij op de derde partij.

Ons recht om de vorderingen zelf te incasseren blijft daarvan onaangetast. Het wordt echter niet uitgeoefend zolang de klant niet in gebreke blijft. In het geval van incasso door ons is de wederpartij verplicht om ons alle informatie te verstrekken en gegevens over te dragen die nodig zijn voor het incasseren van de vordering.

Op verzoek van de wederpartij zullen wij naar eigen goeddunken zekerheden vrijgeven indien en voor zover hun waarde onze vorderingen met 20% overschrijdt.

9. Garantie – Beperking van aansprakelikheid
Wanneer de wederpartij haar inspectie- en klachtmeldingsverplichting niet nakomt, verliest zij haar garantieclaims als zij de goederen niet inspecteert op gebreken en dit niet binnen 6 dagen na ontvangst van de goederen.meldt. Dit geldt ook voor verborgen gebreken. Een dergelijke kennisgevings verplichting wordt vastgesteld na kennis van het ontbreken binnen 8 dagen.

Uitgesloten van garantie is het geval van oneigenlijk gebruik of oneigenlijke inbedrijfstelling door de wederpartij of derden en andere schade veroorzakende elementen die niet te wijten zijn aan de fout van de leverancier.

De garantieperiode is één jaar, berekend op basis van de overdracht van risico’s.

Voor zover wij verantwoordelijk zijn voor eventuele gebreken aan de gekochte goederen, moet de wederpartij een termijn stellen voor aanvullende prestaties om zijn rechten te doen gelden. Wij behouden het recht voor om het defect te verhelpen of het te vervangen. In het geval van verhelping van defecten, dragen we de materiaal-, transport- en arbeidskosten, echter de kosten van installatie- en montagemaatregelen maar voor de helft.

Indien door omstandigheden geen aanvullende prestaties worden geleverd, heeft de wederpartij recht op wijziging en vermindering. De leverancier heeft het recht de aanvullende prestatie te voldoen door een vervangende levering.

Het doen van schadeclaims is uitgesloten. Dit is niet van toepassing in het geval van opzet en grove nalatigheid. Evenals verwonding aan het lichaam of de gezondheid.

De schending van wezenlijke contractuele verplichtingen veroorzaakt alleen compensatieclaims voor zover de schade voorzienbaar was. In dit geval zijn wij aansprakelijk voor elke vorm van nalatigheid, echter, het bedrag beperkt zich tot de hoogte van de orderwaarde . Verdere schade (bijv. door winstderving) wordt niet betaald.

De beperkingen en uitsluitingen van de hiervoor genoemde zijn niet van toepassing op claims die zijn ontstaan ​​ als gevolg van frauduleus gedrag, alsmede aansprakelijkheid voor vorderingen op grond van de wet productaansprakelijkheid en schade als gevolg van schade aan het leven, lichaam of gezondheid. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor onze werknemers, vertegenwoordigers en tijdelijke hulpkrachten.. De verjaringstermijn van één jaar geldt, voor zover het niet om vorderingen uit hoofde van producentenaansprakelijkheid gaat.

10. Geschilbeslechting
Tenzij anders vermeld in onze orderbevestiging, is de plaats van uitvoering Ahaus. Jurisdictie is Ahaus. Wij hebben echter het recht om de wederpartij in zijn woonplaats te dagvaarden.

11. Toepasselijk recht
Voor alle rechtsverhoudingen met de koper, met uitsluiting van de wetten betreffende internationale aankopen, is alleen het Duitse recht van toepassing, zelfs als de koper zijn statutaire zetel in het buitenland heeft.

Stand van deze Algemene Voorwaarden:
Ahaus, 25.03.2021

In geval van verschillen tussen de oorspronkelijke Duitse versie van deze algemene voorwaarden en hun Nederlandse vertaling, is de inhoud van de originele Duitse versie altijd van toepassing.